Проект: ПРОМЕНИ ЗА ОДРЖЛИВОСТ – „Е-Донација“

Posted on Posted in Uncategorised
IPA CSF 2015 EUROPEAID/151569/DD/ACT/MK –
 ПРОЕКТ: ПРОМЕНИ ЗА ОДРЖЛИВОСТ (Договор бр. IPA/2016/381878)
ИМЕ НА ПОД-ПРОЕКТОТ
Одржливи локални граѓански организации за одржливи локални граѓански иницијативи – „Е-Донација“
ЦЕЛ НА ПРОЕКТОТ
Целта на предлогот е зајакнување на локалните граѓанските организации со помош на локалните мали и средни претпријатија за спроведување на модели за мобилизирање на локални ресурси за одржливост на граѓанските иницијативи и резултати.
ЦЕЛНИ ГРУПИ
Граѓански организации и нивните членови, влокални мали и средни претпријатија од повеќето мултиетничките заедници во регионот (македонски, албански, ромски, српски),
РЕЗУЛТАТИ ОД ПРОЕКТОТ
Р1. Можност за било какви почетни
иницијатива/активноста на граѓанските организации со
нивните конституенти и засегнати страни.,
Р1.1 – Можностите да се воспостават и развијат
одржливи иновативни алатки и механизми за градење
партнерства и соработка помеѓу граѓанските
организации и локалната самоуправа,
Р1.2 – Зајакнато партнерство помеѓу ЦОР Елипса и
Радио Бум – Куманово,
Р2. Почетна заедничка иницијатива на граѓанските
организации (ГО) со бизнис секторот и граѓаните кои ги
поддржуваат и/ли соработуваат со локалната
самоуправа,
Р2.1 – Зајакнати капацитетети на ГО за дигитална
трансформација во регионот за тематските области
„Digital Management Solution”: со следниве обуки:
Обука-2.1.1. Обука за „Crowdfunding“,
Обука-2.1.2 Обука за “Научете сe за Facebook“,
Обука-2.1.3 Обуки за „YouTube и/или Twitter“,
Р2.2 – Изработена стратегија помеѓу ЦОР Елипса и
Радио Бум – Куманово за финансиска мобилизација на
ресурси за локалната заедница (граѓански сектор,
бизнис заедницата, и/или локалната самоуправа),
Р3. Подготовка на локална кампања за справување со
проблем во заедницата со партнерот РАДИО БУМ,
Р3,1. Почетна иницијатива за соработка на меѓу
секторските партнерства (граѓански сектор, бизнис
заедницата, и/или локалната самоуправа) со помош на
интернет страната на ЦОР ЕЛИПСА.
ПАРТНЕРИ ВО ПРОЕКТОТ
Радио Бум – Куманово
ВРЕМЕТРАЕЊЕ НА ПРОЕКТОТ
Октомври 2018-Април 2019
IPA CSF 2015 EUROPEAID / 151569 / DD / ACT / MK –
PROJECT: CHANGES FOR SUSTAINABILITY (Agreement no. IPA / 2016/381878)
SUB-PROJECT NAME
Sustainable local civil society organizations for sustainable local civic initiatives – “E-Donation”
PROJECT PURPOSE
The purpose of the пројецт proposal is to strengthen local CSOs with the help of local SMEs to implement models to mobilize local resources for the sustainability of civic initiatives and results.
TARGET GROUPS
CSOs and their members, small and medium enterprises from most multiethnic communities in the region (Macedonian, Albanian, Roma, Serbian),
PROJECT RESULTS
P1. Opportunity for any beginner
initiative / activity of civil society organizations with
their constituents and stakeholders.,
R1.1 – Opportunities to establish and develop
sustainable innovative building tools and mechanisms
partnerships and cooperation between citizens
organizations and local self-government,
P1.2 – Strengthened partnership between CDO Ellipse and
Radio Boom – Kumanovo,
P2. Initial joint initiative of the citizens
organizations (CSOs) with the business sector and the citizens who
support and / or cooperate with the local
self-government,
P2.1 – Enhanced capacities of CSOs for digital
transformation in the region for thematic areas
“Digital Management Solution”: with the following trainings:
Training-2.1.1. Crowdfunding training,
Training-2.1.2 Training for “Learn all about Facebook”,
Training-2.1.3 Training for “YouTube and / or Twitter”,
R2.2 – Strategy developed between CDO Ellipse and
Radio Boom – Kumanovo for financial mobilization of
local community resources (civil society,
business community, and / or local government),
P3. Preparing a local campaign to deal with
problem in the community with partner RADIO BOOM,
P3.1. Initial initiative for cooperation between
sectoral partnerships (civil society, business
community, and / or local government) with the help of
COR ELIPSA website.
PROJECT PARTNERS
Radio Boom – Kumanovo
PROJECT DURATION
October 2018-April 2019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *