Прашалник

Posted on Posted in Анкети

Целта на проектот„ Промоција на Зелено Претприемништво“ поддржан од Австралиската влада е да се намали ранливоста и да се промовира претприемништвото и (само) вработување кај 25-30 невработени и обесправени жени преку подобрување на нивниот капацитет за водење бизнис, нивото на свест кај невработените жени и жени во неповолна положба за претприемништво а со тоа да се зголеми вработувањето во Североисточниот регион во Р. Македонија.

Со овој прашалник ќе се направи анализа за потребата од обуки и лица кои ќе бидат вклучени во проектот: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdTfBHYBlWCk5cCYr4PQjYVW4vi2CMndEbcvVT_m13GVpnryA/viewform

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *