Проекти

1. Програма  Југо-источна Европа – SEE/D/0094/3.2/X/02

Име на проектот – “Југоисточна Европа заеднички развиени напредни решенија за виртуелна пристапност за поддршка на јавните услуги (SECOVIA)”
Општо за проектот: Промовира заеднички развиена, напредна виртуелено достапни решенија кои се однесуваат на географски и социо-економските особености на Југоисточна Европа (ЈИЕ ) со собирање на придобивките од Облак компјутинг за поддршка на пристап до заеднички јавни ИТ услуги , ресурси и инфраструктура и со поставување на основа за заеднички стратегии, заеднички политики и транснационална соработка во справувањето со дигиталниот јаз помеѓу територијалните администрации.

2. Програма IPA Крст – Гранична програма CCI број 2007CB16IPO007
Име на проектот: Промоција и заштита на биодиверзитетот на Малешевските планини  2007CB16IPO007-2011-2-04

3. Програма IPA Крст – Гранична програма CCI број 2007CB16IPO007

Име на проектот:  Подготовка на одржливи студии за развој на ски туризмот во планинските делови на Белица, Бугарија И Мкедонска Каменица, Македонија 2007CB16IPO007-2012-3-059

4. Програма IPA Крст – Гранична програма CCI број 2007CB16IPO007

Име на проектот: Активирање на наследство  во CBR BG-MK – No 2007CB16IPO007-2012-3-01

5. Проект: Одржлив развој – Добро водење и политики 2

Име на проектот: Анализа на тековната состојба и препораките за понатамошни чекори за подобрување на одржлив развој во Македонија преку добро владеење и подобро креирање на политики.

  • ТЕКОВНИ ПРОЕКТИ 
  • ИДНИ ПРОЕКТИ