Програма

Работа и активност на
Центарот за одржлив развој „Елипса“ – Куманово

Работа и активност на ,, Центарот за одржлив развој ,, Елипса ,, – Куманово

Здружението на граѓани ,,Центар за одржлив развој ,, Елипса ,, – Куманово е основано на четврти Октомври 2012 година.

Главните цели на здружението се:

– Промовирање на одржлив развој, јакнење и развој на демократските процеси во општеството;

– Развој на човечки и материјални ресурси, поттикнување, развој и поддршка на локалните, регионалните и националните иницијативи за развој;

– Подигнување на свеста и остварување на други интереси и уверувања во согласност со Уставот и со законите;

– Едукација на младите и на општата популација за екологија, заштита и трајно користење на природните ресурси, економија, наука, култура и меѓународното разбирање, уметност и хуманост;

 – Подигнување на јавната свест на младите и на населението во демократскиот процес во општеството и општествената одговорност, плурализмот, демократско владеење и меѓународна соработка;

– Размена на долгогодишно искуство со земјите од ЕУ;

– Афирмација на моделот на еколошки здрав начин на живот, подготовка и имплементација на проекти за јакнење и развој на човечки и материјални ресурси;

– Истражување и анализа во населените места и општините да се подигне општествената свест за екологија, животна средина и демократско општество ; – Преземање на активности за да се добие точно познавање на меѓународните научни достигнувања во овие области земјоделството , населението и глобалната екологија;

– Објавување на списанија и други можни публикации, книги и стручни изданија на научни, економски и правни истражувања, образование, земјоделство, заштитата на природа, заштита и развој на демократските процеси и туристичка пропаганда за Р. Македонија;

– Соработка со слични здружниа од други држави, меѓународни организации, меѓународната соработка со Централна и Источна Европа и други меѓународни односи со сите земји на светско ниво;- Организирање на семинари, курсеви и практична обука за професионално унапредувањето на демократските процеси во општеството, земјоделството, културата , информатичкото општество , животната средина итн;- Организирање на стручни состаноци, конференции, саеми, изложби, презентации на филмови и видеа нз напредокот на општеството во целина;

– Да се ​​поттикне учеството на неговите членови на состаноци, семинари, работилници, конференции и слични настани во земјата или во странство

– Образование, истражување и обука, активности за различни целни групи – слични активности преку кои Република Македонија ке се доближи до Европската Унија во сите области;

– Здружението активно ќе соработува само со домашни институции, но и со странски институции кои се активни во Македонија, со цел да се здобијат со нови знаења од интерес за членовите ;

Здружението ќе организира за своите членови и јавноста

 – Обука и едукација;

 – Дебати;

– Семинари;

– Маркетинг активности;

– Други активности;

Асоцијацијата е од отворен тип, што значи дека сите заинтересирани страни може да станат полноправни членови по потпишувањето и плаќање на надомест. Здружението не е привремена и е со основано за подолг временски период. Ако во текот на своето работење има потреба да се изврши промена на статусот и други акти, тоа е дозволено. Здружението е непартиска и невладина организација. Програмата на здружението може да се прошири и да се измени.